19 ° சி ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9
14 ° சி லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன்
15 ° சி பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி
14 ° சி Devonport, 04: 32pm
14 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
16 ° சி பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை
13 ° சி ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
14 ° சி இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி
13 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32pm
14 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
18 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 04: 32pm
18 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 04: 32pm
19 ° சி பெல்லரைவ், 04: 32pm
19 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 04: 32pm
16 ° சி ஹூன்வில்லே, 04: 32pm
13 ° சி ஆர்போர்ட், 04: 32pm
19 ° சி சாண்டி பே, 04: 32pm
14 ° சி பெர்த், 04: 32pm
14 ° சி டெலோரெய்ன், 04: 32pm
13 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32pm
வானிலை
ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9 19 ° சி
லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன் 14 ° சி
பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி 15 ° சி
Devonport, 04: 32pm 14 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 14 ° சி
பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை 16 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 13 ° சி
இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி 14 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32pm 13 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 14 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 04: 32pm 18 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 04: 32pm 18 ° சி
பெல்லரைவ், 04: 32pm 19 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 04: 32pm 19 ° சி
ஹூன்வில்லே, 04: 32pm 16 ° சி
ஆர்போர்ட், 04: 32pm 13 ° சி
சாண்டி பே, 04: 32pm 19 ° சி
பெர்த், 04: 32pm 14 ° சி
டெலோரெய்ன், 04: 32pm 14 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32pm 13 ° சி

கல்வி

வருக!