13 ° சி ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9
13 ° சி லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன்
10 ° சி பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி
7 ° சி Devonport, 06: 44pm
10 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
11 ° சி பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை
12 ° சி ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
13 ° சி இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி
13 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 06: 44pm
10 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
11 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 06: 44pm
13 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 06: 44pm
13 ° சி பெல்லரைவ், 06: 44pm
12 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 06: 44pm
12 ° சி ஹூன்வில்லே, 06: 44pm
10 ° சி ஆர்போர்ட், 06: 44pm
13 ° சி சாண்டி பே, 06: 44pm
12 ° சி பெர்த், 06: 44pm
11 ° சி டெலோரெய்ன், 06: 44pm
13 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 06: 44pm
வானிலை
ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9 13 ° சி
லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன் 13 ° சி
பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி 10 ° சி
Devonport, 06: 44pm 7 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 10 ° சி
பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை 11 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 12 ° சி
இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி 13 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 06: 44pm 13 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 10 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 06: 44pm 11 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 06: 44pm 13 ° சி
பெல்லரைவ், 06: 44pm 13 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 06: 44pm 12 ° சி
ஹூன்வில்லே, 06: 44pm 12 ° சி
ஆர்போர்ட், 06: 44pm 10 ° சி
சாண்டி பே, 06: 44pm 13 ° சி
பெர்த், 06: 44pm 12 ° சி
டெலோரெய்ன், 06: 44pm 11 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 06: 44pm 13 ° சி

கல்வி

வருக!