15 ° சி ஹோபர்ட், ஜான்: 11
15 ° சி லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 11
18 ° சி பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
17 ° சி Devonport, 11: 00
22 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
12 ° சி பிச்செனோ, ஜேன்: 9
16 ° சி ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ்
15 ° சி இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
17 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 11: 00am
22 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
16 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 11: 00am
15 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 11: 00am
15 ° சி பெல்லரைவ், 11: 00am
15 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 11: 00am
15 ° சி ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம்
17 ° சி ஆர்போர்ட், 11: 00am
15 ° சி சாண்டி பே, 11: 00am
15 ° சி பெர்த், 11: 00am
17 ° சி டெலோரெய்ன், 11: 00am
17 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 11: 00am
வானிலை
ஹோபர்ட், ஜான்: 11 15 ° சி
லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 11 15 ° சி
பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 18 ° சி
Devonport, 11: 00 17 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 22 ° சி
பிச்செனோ, ஜேன்: 9 12 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ் 16 ° சி
இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 15 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 11: 00am 17 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 22 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 11: 00am 16 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 11: 00am 15 ° சி
பெல்லரைவ், 11: 00am 15 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 11: 00am 15 ° சி
ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம் 15 ° சி
ஆர்போர்ட், 11: 00am 17 ° சி
சாண்டி பே, 11: 00am 15 ° சி
பெர்த், 11: 00am 15 ° சி
டெலோரெய்ன், 11: 00am 17 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 11: 00am 17 ° சி

கல்வி

வருக!