9 ° சி ஹோபர்ட், ஜான்: 10
6 ° சி லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 10
10 ° சி பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
11 ° சி Devonport, 10: 19
10 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
10 ° சி பிச்செனோ, ஜேன்: 9
6 ° சி ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ்
6 ° சி இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
8 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 10: 19am
10 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
9 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 10: 19am
9 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 10: 19am
9 ° சி பெல்லரைவ், 10: 19am
9 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 10: 19am
9 ° சி ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம்
11 ° சி ஆர்போர்ட், 10: 19am
9 ° சி சாண்டி பே, 10: 19am
6 ° சி பெர்த், 10: 19am
8 ° சி டெலோரெய்ன், 10: 19am
8 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 10: 19am
வானிலை
ஹோபர்ட், ஜான்: 10 9 ° சி
லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 10 6 ° சி
பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 10 ° சி
Devonport, 10: 19 11 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 10 ° சி
பிச்செனோ, ஜேன்: 9 10 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ் 6 ° சி
இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 6 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 10: 19am 8 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 10 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 10: 19am 9 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 10: 19am 9 ° சி
பெல்லரைவ், 10: 19am 9 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 10: 19am 9 ° சி
ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம் 9 ° சி
ஆர்போர்ட், 10: 19am 11 ° சி
சாண்டி பே, 10: 19am 9 ° சி
பெர்த், 10: 19am 6 ° சி
டெலோரெய்ன், 10: 19am 8 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 10: 19am 8 ° சி
தஸ்மேனியாவை உருவாக்குங்கள்

தொடர்பு கொள்

  • இந்த புலம் செல்லுபடியாக்க நோக்கத்திற்காக உள்ளது மற்றும் மாறாமல் இருக்க வேண்டும்.