13 ° சி ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9
14 ° சி லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன்
9 ° சி பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி
8 ° சி Devonport, 06: 11pm
12 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
13 ° சி பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை
13 ° சி ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
14 ° சி இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி
14 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 06: 11pm
12 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
11 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 06: 11pm
13 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 06: 11pm
13 ° சி பெல்லரைவ், 06: 11pm
12 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 06: 11pm
12 ° சி ஹூன்வில்லே, 06: 11pm
10 ° சி ஆர்போர்ட், 06: 11pm
13 ° சி சாண்டி பே, 06: 11pm
13 ° சி பெர்த், 06: 11pm
12 ° சி டெலோரெய்ன், 06: 11pm
14 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 06: 11pm
வானிலை
ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9 13 ° சி
லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன் 14 ° சி
பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி 9 ° சி
Devonport, 06: 11pm 8 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 12 ° சி
பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை 13 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 13 ° சி
இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி 14 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 06: 11pm 14 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 12 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 06: 11pm 11 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 06: 11pm 13 ° சி
பெல்லரைவ், 06: 11pm 13 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 06: 11pm 12 ° சி
ஹூன்வில்லே, 06: 11pm 12 ° சி
ஆர்போர்ட், 06: 11pm 10 ° சி
சாண்டி பே, 06: 11pm 13 ° சி
பெர்த், 06: 11pm 13 ° சி
டெலோரெய்ன், 06: 11pm 12 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 06: 11pm 14 ° சி

தொடர்பு கொள்

  • இந்த புலம் செல்லுபடியாக்க நோக்கத்திற்காக உள்ளது மற்றும் மாறாமல் இருக்க வேண்டும்.