14 ° சி லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன்
12 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
13 ° சி ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
14 ° சி இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி
14 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 05: 16pm
12 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
11 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 05: 16pm
13 ° சி பெர்த், 05: 16pm
12 ° சி டெலோரெய்ன், 05: 16pm
வானிலை
லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன் 14 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 12 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 13 ° சி
இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி 14 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 05: 16pm 14 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 12 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 05: 16pm 11 ° சி
பெர்த், 05: 16pm 13 ° சி
டெலோரெய்ன், 05: 16pm 12 ° சி

லான்செஸ்டன் மற்றும் வடகிழக்கு

வருக!