4 ° சி ஹோபர்ட், ஜான்: 04
3 ° சி லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04
7 ° சி பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
8 ° சி Devonport, 04: 32
5 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
7 ° சி பிச்செனோ, ஜேன்: 9
1 ° சி ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ்
3 ° சி இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
5 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32am
5 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
9 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 04: 32am
3 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 04: 32am
4 ° சி பெல்லரைவ், 04: 32am
4 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 04: 32am
4 ° சி ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம்
6 ° சி ஆர்போர்ட், 04: 32am
4 ° சி சாண்டி பே, 04: 32am
3 ° சி பெர்த், 04: 32am
3 ° சி டெலோரெய்ன், 04: 32am
5 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32am
வானிலை
ஹோபர்ட், ஜான்: 04 4 ° சி
லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04 3 ° சி
பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 7 ° சி
Devonport, 04: 32 8 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 5 ° சி
பிச்செனோ, ஜேன்: 9 7 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ் 1 ° சி
இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 3 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32am 5 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 5 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 04: 32am 9 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 04: 32am 3 ° சி
பெல்லரைவ், 04: 32am 4 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 04: 32am 4 ° சி
ஹூன்வில்லே, எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்: எக்ஸ்என்யூஎக்ஸ்எம் 4 ° சி
ஆர்போர்ட், 04: 32am 6 ° சி
சாண்டி பே, 04: 32am 4 ° சி
பெர்த், 04: 32am 3 ° சி
டெலோரெய்ன், 04: 32am 3 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 04: 32am 5 ° சி