19 ° சி ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9
15 ° சி லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன்
14 ° சி பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி
14 ° சி Devonport, 03: 24pm
14 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
17 ° சி பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை
14 ° சி ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
15 ° சி இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி
15 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 03: 24pm
14 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய்
17 ° சி பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 03: 24pm
18 ° சி ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 03: 24pm
19 ° சி பெல்லரைவ், 03: 24pm
19 ° சி பிளாக்மேன்ஸ் பே, 03: 24pm
17 ° சி ஹூன்வில்லே, 03: 24pm
15 ° சி ஆர்போர்ட், 03: 24pm
19 ° சி சாண்டி பே, 03: 24pm
15 ° சி பெர்த், 03: 24pm
15 ° சி டெலோரெய்ன், 03: 24pm
15 ° சி ஜார்ஜ் டவுன், 03: 24pm
வானிலை
ஹோபார்ட், டிசம்பர் 9 19 ° சி
லான்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன் 15 ° சி
பர்னி, செவ்வாய்: 9 மணி 14 ° சி
Devonport, 03: 24pm 14 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 14 ° சி
பிச்செனோ, செவ்வாய்: 9 செவ்வாய்க்கிழமை 17 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 14 ° சி
இன்வெர்மே, செவ்வாய்: 9 மணி 15 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 03: 24pm 15 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: செவ்வாய் 14 ° சி
பீக்கன்ஸ்ஃபீல்ட், 03: 24pm 17 ° சி
ஆஸ்டின்ஸ் ஃபெர்ரி, 03: 24pm 18 ° சி
பெல்லரைவ், 03: 24pm 19 ° சி
பிளாக்மேன்ஸ் பே, 03: 24pm 19 ° சி
ஹூன்வில்லே, 03: 24pm 17 ° சி
ஆர்போர்ட், 03: 24pm 15 ° சி
சாண்டி பே, 03: 24pm 19 ° சி
பெர்த், 03: 24pm 15 ° சி
டெலோரெய்ன், 03: 24pm 15 ° சி
ஜார்ஜ் டவுன், 03: 24pm 15 ° சி