12 ° சி பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
11 ° சி இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ்
13 ° சி ஸ்ட்ரஹான், ஜேன்ஸ்: ஜேன்ஸ்
11 ° சி லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04
11 ° சி நியூஹம்ஹம், ஜேன்: ஜான்ஸ்
11 ° சி செயிண்ட் லியோனார்ட்ஸ், ஜான்: 04
8 ° சி ஹோபர்ட், ஜான்: 04
11 ° சி லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04
12 ° சி Devonport, 04: 41
6 ° சி செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
11 ° சி ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ்
6 ° சி பிச்செனோ, ஜேன்: 9
8 ° சி டிரிபின்னா, ஜேன்ஸ்: 9
7 ° சி நியூஸ்ஸ்டெஸ்ட், ஜேன்: ஜேன்ஸ்
வானிலை
பர்னி, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 12 ° சி
இன்வெர்மே, ஜேன்: ஜேன்ஸ் 11 ° சி
ஸ்ட்ரஹான், ஜேன்ஸ்: ஜேன்ஸ் 13 ° சி
லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04 11 ° சி
நியூஹம்ஹம், ஜேன்: ஜான்ஸ் 11 ° சி
செயிண்ட் லியோனார்ட்ஸ், ஜான்: 04 11 ° சி
ஹோபர்ட், ஜான்: 04 8 ° சி
லான்சன்ஸ்டன், ஜேன்ஸ்டன், ஜான்: 04 11 ° சி
Devonport, 04: 41 12 ° சி
செயின்ட் ஹெலன்ஸ், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 6 ° சி
ரோஸ், ஜேன்: ஜான்ஸ் 11 ° சி
பிச்செனோ, ஜேன்: 9 6 ° சி
டிரிபின்னா, ஜேன்ஸ்: 9 8 ° சி
நியூஸ்ஸ்டெஸ்ட், ஜேன்: ஜேன்ஸ் 7 ° சி
தஸ்மேனியாவை உருவாக்குங்கள்

உங்கள் கதை பகிர்ந்து

  • நீங்கள் தாஸ்மேனியாவுக்கு நகர்ந்தால், இங்கே ஒரு அற்புதமான வியாபார முயற்சியை தொடங்கினீர்கள் அல்லது தஸ்மேனியாவில் உங்கள் புதிய வாழ்க்கையைப் பற்றி ஒரு பெரிய கதையைப் பெற்றிருந்தால், உங்களிடமிருந்து கேட்க வேண்டும். உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு தகவலை வழங்கவும், வெளியீட்டுக்கு முன்னர் நாங்கள் உங்களுடன் தொடர்பில் இருப்போம்.
  • கோப்புகளை இங்கே அல்லது
  • இந்த புலம் செல்லுபடியாக்க நோக்கத்திற்காக உள்ளது மற்றும் மாறாமல் இருக்க வேண்டும்.